WAT IS HET EFFECT VAN ONHAALBARE BUSINESSCASES VAN WONEN MET ZORG?

WAT IS HET EFFECT   VAN ONHAALBARE  BUSINESSCASES   VAN WONEN MET ZORG?

Financiële kansen

De financiële druk door de oplopende rente  is een groot dilemma bij het investeren in en verduurzamen van maatschappelijke gebouwen, waaronder wonen met zorgprojecten. 


Er liggen grote uitdagingen op het gebied van investeren in duurzame en toekomstbestendige woonzorglocaties. Denk hierbij aan de ontwik­keling van woonomgevingen voor mensen met een zorg­ en ondersteuningsvraag. 


De toenemende behoefte aan uitbreiding en vervanging van verschillende woonvormen  voor kwetsbare groepen mensen is enorm. 
Passende nieuwbouw kan er aan bijdragen  dat deze groepen zoveel mogelijk mee kunnen doen in hun dorp, buurt of wijk. Op basis van overheidsbeleid wordt de komende jaren met name uitgegaan van het langer thuis wonen  van ouderen. In het zogeheten programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt de intramurale verpleegzorg niet verder uitgebreid en wordt aangegeven dat er meer geschikte woonvormen voor mensen met een zorg­ en ondersteuningsvraag moeten 
worden gerealiseerd. Dat betekent dat zorg­organisaties nog beter moeten nadenken hoe  de businesscase eruitziet, zowel wat betreft  de vastgoedexploitatie als de zorgexploitatie.

 

Naast stijgende personeels­ en energiekosten nemen, door de stijgende rente, ook de financieringskosten toe. De stijgende bouw­
kosten en de groeiende (en noodzakelijke) ambitie om nieuwbouw en bestaand vastgoed verder te verduurzamen brengt met zich mee dat de businesscases voor vastgoed verder onder druk komen te staan. Het plan van de rijksoverheid om de NHC­vergoedingen te verlagen heeft een ongunstige impact op  de initiatieven voor het vernieuwen van de woonzorglocaties. 


Een van de antwoorden hierop is het realiseren van toekomstbestendige woonconcepten waarbij enerzijds mensen prettig kunnen 
wonen en anderzijds de risico’s kleiner zijn  dan bij specifiek zorgvastgoed. De risico’s  bij deze concepten zijn kleiner en daarmee  
kan de financierbaarheid worden vergroot. Woonconcepten waarbij de zorg door de bewoner zelf wordt ingekocht en de bewoner 
comfortabel kan wonen zorgen ook voor een duidelijke scheiding van de zorg­ en de vast­goedexploitatie. Op deze manier kan er beter worden gestuurd op toekomstbestendige businesscases en daarmee op duurzame  en gezonde nieuwe locaties waar mensen 
prettig kunnen wonen en waarbij passende zorg en ondersteuning ook in de toekomst betaalbaar blijft.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het verstandig hier passende businesscases voor op te stellen en in gesprek te gaan over  de financiële kansen hiervoor. 

www.hevo.nl | info@hevo.nl | 073 - 6 409 409


Trudy van Hoek
08-06-2023